Výskumníci prezrádzajú, prečo je intuícia najdôležitejším druhom inteligencie

Väčšina ľudí by povedala, že logicky mysliaci človek je inteligentnejší vďaka svojej schopnosti logicky myslieť a aplikovať na problém jasné fakty.

Výskumníci však prezrádzajú, že najdôležitejším druhom inteligencie je intuícia.

Čo je intuícia a v čom je iná?

Intuícia sa často zamieňa s emocionálnou inteligenciou, predtuchou a inštinktom. Hoci tieto tri môžu byť navzájom prepojené, každá je samostatný, jedinečný koncept.

Intuícia

Časopis Psychology Today definuje intuíciu ako proces, ktorý človeku umožňuje niečo poznať bez vedomého analytického myslenia. Ide o aplikáciu informácií, uložených v nevedomej a vedomej mysli, na pomedzí logiky a inštinktu.

Tiež sa opisuje ako schopnosť rozlišovať dôležité informácie od nedôležitých. Niektorí veria, že naše mozgy fungujú na základe kolektívnej inteligencie.

Dodať by sa tiež malo, že znalosť nie je známa prostredníctvom analytického myslenia, ale ako okamžitá aplikácia naučených vedomostí, uložených v mozgu. Intuitívne založený človek neukladá informácie vedome ako konkrétne fakty. Je to skôr, akoby tie informácie absorboval bez toho, aby im venoval 100-percentnú pozornosť.

Intuíciu si môžete predstaviť ako kolekciu voľných kusov informácií, ktoré sa spájajú dovedna vo chvíli, keď ich je potrebné aplikovať.

Predstavte si škatuľu s kopou rozsypaných samolepiacich odkazových lístkov, uložených v „zadnej časti mozgu“, alebo tiež v podvedomej mysli. Na každom odkazovom lístku viete nájsť spomienku každého svalu na niečo, čo vykonal, každú vizuálnu spomienku alebo pozorovanie, každý naučený predmet a všetky druhy osobných skúseností.

Čím častejšie sa isté druhy informácií používajú a čím sú dôležitejšie, tým bližšie sa nachádzajú k vrcholu kopy. Definitívne fakty sú stále uložené vo vedomej mysli. Tie menej dôležité zostávajú na samom dne alebo sa úplne vyhodia.

Logika

V porovnaní s tým má logický mozog fakty kategorizované a organizované podľa tém na kartotečných lístkoch, zaradených vo vedomej mysli. Môže ísť priamo tam, kde je konkrétny fakt uložený, pokiaľ bol ten fakt naučený priamo a vedome.

Hoci máme sklon medzi tými dvoma, logickým vs. intuitívnym, rozlišovať, intuitívni užívatelia používajú stále aj logiku.

Aj oni aplikujú fakty a modely, analyzujú a organizujú. Len majú sklon častejšie využívať svoju intuitívnu stránku.

Inštinkt

Inštinkt je náš základ, naprogramovaný sklon ku konkrétnemu správaniu. ´Bojuj alebo utekaj´ je inštinkt.

Cítime strach a tak sa okamžite snažíme buď utiecť alebo napadnúť zdroj. Na jeho osvojenie a reakciu nie sú potrebné žiadne znalosti.

Vnútorný pocit

Vnútorný pocit, nazývaný aj tušenie, je niečo medzi inštinktom a intuíciou. Máme nevysvetliteľný pocit, ktorý sa môže podvedome zakladať na predošlej skúsenosti či strachu, ktoré si priamo nepamätáme; tento pocit nabáda naše inštinkty k opatrnosti či bdelosti pri nejakej situácii alebo človeku.

Tento sa s intuíciou spája najčastejšie, pretože je založený na „nevedomom vneme“. Hlavný rozdiel je ten, že vnútorný pocit je spúšťaný strachom alebo nepríjemným pocitom, bez poznania dôvodu.

Naše inštinkty – alebo úzkosť nimi vyvolaná – nespúšťajú len intuíciu. Intuíciu spúšťa akákoľvek udalosť či informácia, ktorá si vyžaduje čin a je doprevádzaná pocitom známosti.

Emocionálna inteligencia

Táto forma inteligencie je v časopise Science of People definovaná ako zručnosť či schopnosť rozpoznávať, hodnotiť a mať pod kontrolou svoje emócie, emócie iných a skupín.

Je veľmi dôležitá v našej schopnosti vychádzať s inými, vytvárať vzťahy, zvládať svoj stres, komunikovať pocity a pociťovať empatiu. Emocionálna empatia sa dáva často do spojitosti s intuitívnymi mysliteľmi, pretože zvyknú byť empatickejší a ľahšie sa tak vedia spojiť s ostatnými.

Intuícia a emocionálna inteligencia nie sú jedno a to isté, pretože emocionálna inteligencia nie je vyhradená len intuitívnym ľuďom a u tých intuitívnych ľudí nie je zaručené, že budú mať vysokú emocionálnu inteligenciu.

Vlastnosti logickej vs. intuitívnej mysle

Pre skutočné pochopenie rozdielu medzi inteligenciou, založenou na logike a intuitívnou inteligenciou by sme mali poznať charakteristické znaky každej z nich.

Znaky logickej mysle:

 • Ľudia so sklonom k logike dávajú prednosť tomu, keď sú veci v správnom, usporiadanom poradí a keď majú zrejmú štruktúru.
 • Logické myslenie. Zvyknú byť presvedčení, že všetko má nejaký racionálny dôvod a že pri patričnom pátraní a získavaní informácií sa dá všetko vysvetliť a všetky problémy vyriešiť. Pre podporu svojich záverov potrebujú overené fakty.
 • Vedecké myslenie. Hoci je logika u nich na prvom mieste, sú aj nesmierne zvedaví a budú vytvárať hypotézy, ktoré chcú dokázať. Tieto hypotézy sa budú riadiť vedeckým postupom a oni si ohľadom zisteného budú robiť poznámky a vytvárať teóriu. Potom sa túto teóriu budú snažiť verifikovať.
 • Matematické schopnosti. Matematika je zvyčajne ich silná zručnosť a majú radi proces počítania.
 • Kritické myslenie. Nápady budú analyzovať z rôznych uhlov, nachádzať modely a venovať im pozornosť.
 • Znaky intuitívnej mysle:

  V porovnaní s tým je vysvetliť intuitívnu myseľ ďaleko ťažšie; vedci majú veľký problém stanoviť, ako ju merať či testovať.

  Isté znaky sú pomerne pevné a v časopise Psychology Today ich v článku nazvanom „Anatómia intuície“ izoloval psychiater Daniel Cappon:

 • Orientovaný na pochopenie. Intuitívne založení ľudia majú sklon vidieť „širší obraz“ na základe pochopenia podstaty veci.
 • Laterálny myšlienkový proces. Kým logicky uvažujúci ľudia spracúvajú informácie systematickým spôsobom, myšlienkové procesy intuitívne mysliacich prebiehajú bočne.
 • Schopnosť rozpoznať či mať informácie, ktoré ste sa nikdy priamo neučili.
 • Imaginácia a vizualizácia. Extrémne využívanie imaginácie, ktoré človeku umožňuje predstaviť si niečo hoc aj na čiernom papieri. Intuitívnym to tiež umožňuje najlepšie aplikovať metódu na dosiahnutie cieľa, ako aj vizualizovať si proces a vidieť, ako sa vyvíja.
 • Bleskové rozpomínanie. Vďaka tomu, že informácie prijímajú ako celok, vedia si rýchlo vybaviť konkrétne detaily.
 • Táto zručnosť sa používa v koordinácii s empatiou a identifikáciou na zistenie toho, čo niečo spôsobilo. Človeku tiež umožňuje vcítiť sa do pocitov iného človeka či veci, k zistenie toho, ako to funguje, alebo prečo sa správalo istým spôsobom.
 • Modelové poznávanie a porovnávanie. Schopnosť na niečo pozrieť a rozlíšiť, čo tam patrí a čo nie. Na podvedomejšej úrovni si intuitívni ľudia volia modely správania či fungovania, ktoré im umožňujú rýchlo rozpoznať, keď je niečo zle.
 • Dôveruj svojim vibráciám. Energia neklame.

  Prečo je intuícia najdôležitejším druhom inteligencie?

  Pri skúmaní toho, ako mozog spracúva informácie, by človek mohol ľahko rozdeliť premýšľajúcich do dvoch táborov. Logické resp. intuitívne myslenie fungujú ako dva rôzne druhy inteligencie; človek by preto mohol tvrdiť, že sú v skutočnosti dvoma časťami jedného celku. Obe sú dôležité.

 • Intuitívneho myslenia je schopná väčšina ľudí. Pre niektorých je intuitívne uvažovanie vo všeobecnosti ich „operačným nastavením“.

  Tí z nás, ktorí sú silnejší v emocionálnej inteligencii, dokážu vidieť širší obraz a nevedome vyberať informácie, majú sklon s týmito silnými stránkami pracovať. Tí, ktorí majú skôr na logike založenú sadu technických zručností, majú sklon informácie analyzovať a rozhodovať sa na základe faktov. To jednoducho dáva zmysel, však?

  Tieto dve formy inteligencie sa v štúdiách rozlišujú pre získanie lepšieho pochopenia toho, ako nezávisle pracujú a vplývajú na to, ako človek spracúva informácie.

  Sama osebe nie je ani jedna úplná. Keby logicky založený človek fungoval iba na základe faktov, ťažko by sme si vedeli predstaviť nové objavy. Najlepší vynálezcovia, vedci a podnikatelia podstupujúci riziko robili rozhodnutia na základe svojej intuície či snívania. Konali na základe niečoho, čo jednoducho „dávalo zmysel“, hoci to nebolo na papieri.

 • Keby niekto fungoval len na základe intuície, jeho „poznanie“ by sa stalo nepresné.

  Čím viac informácií intuitívne založení ľudia poznajú, tým je ich intuícia presnejšia. Čím lepšie sa logicky založení ľudia naučia dôverovať svojej intuícii, s tým kreatívnejšími nápadmi budú prichádzať a tým lepšie budú ich vzťahy.

  Záverečné úvahy: Prečo potrebujeme intuitívnych mysliteľov

  Hlavný faktor, ktorý robí intuíciu najdôležitejšou inteligenciou, sa zakladá jednoducho na fakte, že v logike dokáže počítač človeka prekonať.

  V nastávajúcich rokoch sa naša spoločnosť bude stávať ešte viac založenou technologicky a závislejšou na počítačoch.

 • Naša hodnota bude závislá na ďalších atribútoch, ktoré majú intuitívne založení ľudia – napríklad na ich schopnosti vidieť širší obraz a ich kreativite, empatii a modelovom rozpoznávaní, neobmedzujúcich sa len na štatistiku. Tieto schopnosti sa týkajú chápania motívov a zámerov a využívania kolektívnej inteligencie.

  Intuitívna inteligencia je najdôležitejšou inteligenciou, lebo práve ona nás bude spájať s počítačmi pri vytváraní budúcej spoločnosti.

 

Zdroj : silavedomia.sk