Podpora

Podpora

SYSTÉMOVÁ PODPORA

Podstatne Vám uľahčí prácu

ADMINISTRÁCIA
Elektronická evidencia zmlúv
 • Ide o proces, ktorý významným spôsobom zjednodušuje správu produktových zmlúv. Okrem ich prepisu do informačného systému a tvorby protokolov to pre vás znamená aj rýchle vyhľadávanie potrebných informácií a prístup k elektronickým kópiám všetkých uzatvorených produktových zmlúv.
Kontrola produktových zmlúv
 • Systém opatrení spolu s vyškolenými zamestnancami nám umožňujú včas odhaliť akékoľvek nedostatky, a ešte pred odoslaním materiálov ich prepracovať, prípadne doplniť.
Asistencia
 • V prípade zistenia nedostatkov v obsahu produktových zmlúv alebo v prípade ich nutného doplnenia Vám asistujeme pri akýchkoľvek úpravách a doplnení tak, aby bola zmluva v čo najkratšom možnom čase vyplatená. Rovnakú pomoc vám poskytne náš tím aj prostredníctvom telefónu ešte pred podpisom zmluvy.

INFORMAČNÝ SYSTÉM
Sledovanie zmlúv klientov
 • Je kontrolný nástroj, vďaka ktorému získate informácie o fáze spracovania nových produktových zmlúv na strane našej spoločnosti. Po zaplatení zmluvy vám náš informačný systém ponúkne kompletné údaje napríklad o platbách klienta, nakúpení konkrétneho množstva gramov zlata, čo výrazne zlepšuje prácu so správou jeho portfólia.
Správa klientov
 • S prístupom: „všetko na jednom mieste“ je pre vás jednoduché získať prehľad o klientovom portfóliu, povinných prílohách produktových zmlúv, či zmenových tlačivách.
Online komunikácia
 • Pre vás zabezpečí prístup k vždy aktuálnym a platným verziám manuálov, prezentáciám a podkladovým materiálom pre jednotlivé produkty. Navyše, zahŕňa v sebe váš e-mailový účet bez obmedzenia kapacity a možnosť objednávať produktové zmluvy a materiály prostredníctvom automatizovaného systému.
Prehľady a štatistiky
 • Poskytujeme variabilitu pri zostavovaní rôznych štatistík a prehľadov, či už podľa produkcie (nezaplatená, zaplatená, vyprovizovaná), finančných inštitúcií, alebo typov produktov, a to v rôznych časových úsekoch (týždeň, mesiac, rok). K efektívnemu riadeniu tímu napomáha aj detailný prehľad spolupracovníkov, vrátane prehľadu o vyplatených a očakávaných províziách. Zjednodušením je automatická tvorba províznych zostáv. K lepšej motivácii tímu sú určené tabuľky individuálnych súťaží a bonusov pre spolupracovníkov.

VZDELÁVANIE
Príprava na odborné skúšky
 • Máme certifikované vzdelávanie. Je to súhrn školení, ktoré sa zameriavajú na všeobecné znalosti odborného charakteru, podľa pravidiel a definícií platnej legislatívy. Cieľom tohto typu vzdelávania je pripraviť sprostredkovateľov na vykonanie skúšky, ktorej výsledkom je získanie certifikátu profesionálneho obchodníka s investičným zlatom.
Produktové a odborné školenia
 • V spolupráci s produktovými špecialistami zastrešujeme formou školení a online komunikácie pravidelný prísun aktuálnych informácií o produktoch a ich špecifikáciách. Naším cieľom je, aby sprostredkovatelia dokázali vždy reagovať na potreby svojich klientov.
Rozvoj obchodných zručností
 • Ide o tréningy a školenia určené pre spolupracovníkov s cieľom dosiahnuť rast ich profesionality, zvýšenie obratu a efektívne riadenie vlastného tímu. Pri ich realizácii kladieme dôraz na odborné poznatky a ich praktickú aplikáciu v bežnom živote obchodníka, manažéra, či lídra.

MOTIVAČNÁ PODPORA

S nami si splníte sny

DYNAMICKÝ PLÁN KARIÉRY
 • Plán kariéry v ROYAL Golden Group a.s. umožňuje každému dosiahnuť nadštandardné ohodnotenie, profesionálny rast a dosahovanie vytýčených cieľov.
NADŠTANDARDNÉ PROVÍZIE
 • Provízne ohodnotenie v ROYAL Golden Group a.s. patrí k špičke na trhu, so zameraním sa prioritne na výchovu lídrov a kariéru manažéra.
PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE V ROYAL ACADEMY
 • V zmysle hodnôt spoločnosti ROYAL Golden Group a.s. kladieme dôraz prioritne na profesionálne vzdelávanie a sebarozvoj, a preto všetci spolupracovníci prechádzajú profesionálnym školiacim procesom v akadémii vzdelávania ROYAL Academy.
MOŽNOSŤ BUDOVAŤ VLASTNÝ OBCHODNÝ TÍM
 • Každý spolupracovník má možnosť budovať vlastný obchodný tím, v ňom odovzdávať svoje skúsenosti a tým zvýšiť svoj príjem.
SOCIÁLNY PROGRAM
 • Od pozície Senior consultant (III. pozícia) vzniká spolupracovníkovi nárok na RENTU (podmienky viď v províznom pláne ROYAL Golden Group a.s.).
  Od pozície Division Director (VI.pozícia ) vzniká spolupracovníkovi nárok na sociálny program spoločnosti, ktorý zabezpečuje, že v prípade nepredvídaných udalostí (úmrtie alebo invalidita spolupracovníka) sa o neho a jeho blízkych bude starať spoločnosť ROYAL Golden Group a.s.
AUTO-PRODUKČNÝ BONUS
 • Po dosiahnutí podmienok ponúkame spolupracovníkom možnosť získať pravidelný bonus na auto.
NAŠIMI PARTNERMI SÚ INŠTITÚCIE CELOSVETOVÉHO VÝZNAMU

Naším cieľom je priniesť zákazníkovi nový rozmer služby a preto spolupracujeme s finančnými inštitúciami celosvetového významu, ktoré sú pre klienta zárukou kvality a stability.

FIREMNÉ PODUJATIA, ŠKOLENIA A KONFERENCIE
 • Možnosť pravidelne sa zúčastňovať firemných podujatí, školení a konferencií pre najlepších. 1-krát mesačne organizovanie dvojdenného školenia pod garanciou ROYAL Academy vzdelávania pre najlepších . Pravidelné organizovanie Športových hier, Vianočnej Akadémie a Výročných konferencií pre najlepších.
PRAVIDELNÉ ODMEŇOVANIE NAJLEPŠÍCH
 • Vecné odmeny za postupy napr. telefón, notebook, luxusné hodinky atď.
 • Dovolenky napr. Kuba, Thajsko, Turecko, Egypt, Keňa, Tunisko atď.
JEDINEČNÝ SYSTÉM VYPLÁCANIA PROVÍZIÍ

Ponúkame jedinečný systém vyplácania provízií – každý týždeň!