Naše hodnoty

Vykročte vpred

„Konštantne sa učiť a rásť a konštantne učiť a pomáhať rásť ostatným“

je naším pracovným krédom a teda základnou hodnotou života je predovšetkým sebarozvoj, ktorý je definovaný aktivitami smerujúcimi k rastu a zvyšovaniu spôsobilosti vlastnej osobnosti a to:

 • rozvojom zdedených vlastností , zveľaďovanie pozitívnych a potláčanie negatívnych čŕt (sebavýchova),
 • rozširovaním nadobudnutých vedomostí všeobecných aj odborných (samoštúdium),
 • zvyšovaním získaných praktických schopností, zručností a znalostí (samovýcvik).
Naše hodnoty
 • Dôveryhodnosť a spoľahlivosť
 • Odbornosť a vzdelávanie
 • Priateľský a rodinný prístup
 • Výkonnosť a inovatívnosť
 • Čestnosť a pokora
 • Ziskovosť a propodnikateľský prístup
 • Znalosti a sebarozvoj
S TÝMTO KOREŠPONDUJÚ POŽIADAVKY, KTORÉ VYŽADUJEME OD SVOJICH SPOLUPRACOVNÍKOV A PRETO SA BUDEME ZAMERIAVAŤ NA VÁŠ ROZVOJ V TÝCHTO OBLASTIACH:
 1. Komunikatívnosť – pripravenosť a schopnosť jedinca vedome a harmonicky komunikovať, tzn. vypovedať o sebe ostatným čo najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie, vedome ostatným načúvať, vedieť rozlíšiť podstatné od nepodstatného, byť ústretový k potrebám iných a úzkostlivo dbať na ich neverbálne signály.
 2. Kooperatívnosť – pripravenosť a schopnosť jedinca podieľať sa aktívne a zodpovedne na skupinových pracovných procesoch, tzn. poskytovať svoje vedomosti, byť ústretový k ostatným a rešpektovať ich predstavy a názory, dodržiavať dohodnuté „pravidlá hry“ a nestrácať zo zreteľa spoločný cieľ.
 3. Samostatnosť a výkonnosť – vyvíjať vlastnú iniciatívu, pracovať sústredene, vedome a vytrvale na nejakej úlohe.
 4. Poznať svoje vlastné prednosti a slabé stránky a vedieť sa produktívne vysporiadať s kritikou, pracovať cieľavedome, sústredene a plánovito, snažiť sa samostatne získať informácie a hľadať cesty na riešenie, zastávať vlastné názory aj proti názorom ostatných, byť pritom otvorený ku kritike a byť taktiež schopný prevziať zodpovednosť a využiť dané možnosti.
 5. Tvorivosť – spracovávať samostatne informácie, plánovať výsledky, dokumentovať a zhromažďovať systematickými postupmi a prezieravým myslením optimalizovať priebeh prác, byť otvorený na poznávanie nových a originálnych postupov, prístupný neobvyklým, málo používaným riešeniam, vedieť rozpoznávať problémy a rozčleniť ich na čiastkové problémy, hľadať a nachádzať alternatívy riešenia, čiastkové riešenia zmysluplne spájať do celkového riešenia a poznať optimálne postupy vedúce k cieľu.
 6. Zodpovednosť – prevziať zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť v primeranom rámci, vedieť odhadnúť dôsledky vlastného konania, vedieť rozoznať význam dôveryhodného, spoľahlivého konania, pozitívne ovplyvňovať výkony tímu, identifikovať sa s úlohou, pred ktorú je postavený, plniť ju vedome a spoľahlivo, zasadzovať sa za druhých, správať sa s vedomím istoty, kolegiálne a vhodne voči okoliu, predkladať problémy na prerokovanie a naliehať na ich vyjasnenie.
 7. Premýšľať a učiť sa – ďalej rozvíjať svoju spôsobilosť učiť sa, myslieť v súvislostiach a systémovo, poznať svoj prístup k učeniu, ďalej ho rozvíjať a vzhľadom k medzerám vo vlastných vedomostiach a problémoch s učením, poháňaný zvedavosťou a zaujatím, snažiť sa dostať k novým zdrojom informácií a zmysluplne ich využívať, rozlišovať medzi dôležitým a nedôležitým a spoznávať príčiny a vzájomné súvislosti vplyvov aj v zložitých vecných obsahoch a teda spájať nové vedomosti s tým, čo už poznám, takže v budúcnosti budem tiež schopný zmysluplne ich aplikovať aj na nové vecné obsahy.
 8. Vyhodnocovanie, spätná väzba a vytrvalosť – vecne, systematicky a dlhodobo zdôvodňovať a hodnotiť výsledky vlastnej práce, spoločné pracovné výsledky skupiny a tiež cudzie výsledky, používať pritom primerané kritériá a meradlá hodnôt a prisudzovať im adekvátnu váhu, vedieť tiež výsledky systematicky zhŕňať a dostať sa tak do situácie, kedy pracujete samostatne na základe vlastných rozhodnutí a zdôvodnení a vyžadujete aj hodnotenie ostatných.