Nadšení investori stíchli, bublina spľasla. Kryptomeny stratili až 80 % svojej hodnoty

  • Kryp­to­meny boli ešte za­čiat­kom tohto roka pre­zen­to­vané ako jedna z naj­ľah­ších ciest k mi­li­ó­no­vému ma­jetku
  • Dnes je si­tu­ácia úplne iná a množ­stvo sa­moz­va­ných mi­li­oná­rov stíchlo. Niet sa čomu ču­do­vať
  • Hod­nota naj­po­pu­lár­nej­ších kryp­to­mien po­klesla až o 80 %

 

Bub­lina spľasla. Mi­li­onári, a od­bor­níci na in­ves­tí­cie stíchli. Je ko­niec. Takto ne­jako vy­zerá v sú­čas­nosti si­tu­ácia okolo kryp­to­mien, ktoré boli ešte na za­čiatku tohto roka ospe­vo­vané do ne­bies. Ne­spl­nili sa žiadne od­hady „od­bor­ní­kov“ na in­ves­tí­cie, ktorí tvr­dili, že bit­coin bude mať kon­com roka hod­notu 100 000 do­lá­rov. V sú­čas­nosti sa cena za je­den bit­coin po­hy­buje vo výške 6 447 do­lá­rov.

Časy, keď sa hod­nota bit­co­inu pri­bli­žo­vala k 20 000 do­lá­rom zo­stá­vajú len pek­nou spo­mien­kou. In­ves­tori, ktorí v tom čase na od­po­rú­ča­nia sa­moz­va­ných od­bor­ní­kov in­ves­to­vali a kú­pili si bit­coin za ex­trémne vy­soké ceny svoje roz­hod­nu­tie ur­čite ľu­tujú. Možno prišli o všetky úspory. Mi­li­onári, ktorí sa chvas­tali výš­kou svojho ma­jetku na vi­de­ách sa stra­tili ako para nad hr­n­com. Ná­lada me­dzi in­ves­tormi do kryp­to­mien je to­tiž ex­trémne ne­ga­tívna.

Naj­lepší in­ves­tor sveta mal pravdu

Na tému kryp­to­mien sa v mi­nu­losti vy­jad­ril aj kráľ in­ves­to­va­nia War­ren Buf­fett, ktorý pred­po­ve­dal skorý pád a trval na tom, že sa jedná o oby­čajnú bub­linu. Za­sle­pení zás­tan­co­via však jeho te­óriu spo­chyb­ňo­vali. Dnes o nich ne­po­čuť. Smutný ko­niec mo­hol prísť omnoho ne­skôr, keby sa do sveta kryp­to­mien ne­za­čali mie­šať pred­sta­vi­te­lia naj­väč­ších kra­jín. Tí vi­deli vo vir­tu­ál­nych me­nách ri­ziko. A tak sa za­čal hon na ťa­žobné firmy, ktoré vy­ťa­žené bit­co­iny pre­dá­vali.

Zdroj: startitup.sk

 

Ne­ga­tívny po­stoj mala Čína, ktorá bola v mi­nu­losti ra­jom pre ťa­žobné spo­loč­nosti. Tá sa roz­hodla ich roz­hodla úplne od­sta­viť. V kra­jine sa pri­tom na­chá­dzalo až 58 % všet­kých ťa­žob­ných za­ria­dení. Dru­hým kro­kom bolo zni­če­nie we­bov, ktoré kryp­to­meny pre­dá­vali. Po­dobný po­stoj zau­jala aj In­dia. Ak sa proti kryp­to­me­nám silné kra­jiny, kde je ob­rov­ský po­čet oby­va­te­ľov, bude to mať do­pad na celý kryp­to­me­nový svet.