Az értékeink

Lépjen előre

„Állandó tanulás és növekedés és állandó tanulás és állandó segítségnyújtás a többieknek a növekedéshez“

ez a mi munkahelyi krédónk, amely szerint tehát az élet alapvető értéke mindenekelőtt az önfejlesztés útján történő növekedés és a saját személyiségünk fejlesztése, a következő eszközök útján:

 • az öröklött tulajdonságaink fejlesztése, a pozitív jellemvonásaink erősítésével és a negatívak háttérbe szorításával (önnevelés),
 • A megszerzett általános- és szakmai tudás bővítésével (önképzés),
 • A megszerzett gyakorlati képességek, ügyesség és ismeretek bővítése (praktikusság növelése).
Az értékeink
 • Hitelesség és megbízhatóság
 • Szakértelem és műveltség
 • Baráti és családias hozzáállás
 • Teljesítmény és innováció
 • Becsületesség és alázat
 • Nyereségesség és vállalkozói hozzáállás
 • Ismeretek és önfejlesztés
MINDEZEKKEL ÖSSZHANGBAN VANNAK A MUNKATÁRSAINKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK, EZÉRT A HANGSÚLYT A KÖVETKEZŐ TERÜLETEK HELYEZZÜK:
 1. Kommunikációs képességek - az egyénnek felkészültnek és képesnek kell lennie arra, hogy tudatosan és harmonikusan kommunikáljon, azaz minél világosabban és érthetőbben kell tudnia beszélni saját magáról, tudatosan kell hallgatnia mások beszédét, tudnia kell elválasztani a lényegeset a kevésbé lényeges dolgoktól, előzékenynek kell lennie mások igényeivel szemben és gondosan kell figyelnie a nem szóbeli jelzéseikre.
 2. Kooperativitás - az egyénnek felkészültnek és képesnek kell lennie arra, hogy aktívan és felelősséggel részt vegyen a csoportos munkavégzésben, azaz át kell adnia az ismereteit és előzékenynek kell lennie másokkal szemben, el kell tudni fogadnia mások elképzeléseit és véleményét, be kell tartania a megállapodás szerinti „játékszabályokat“ és szem előtt kell tartania a közös célt.
 3. Önállóság és hatékonyság - saját kezdeményezés kifejtése, tudatos, a feladatra összpontosított és kitartó munkavégzés.
 4. Az egyénnek ismernie kell a saját előnyeit és gyenge oldalait, produktív módon kell kezelnie a kritikát, céltudatosan, a feladatra összpontosítva és tervszerűen kell dolgoznia, igyekeznie kell önállóan összegyűjteni az információkat és megoldásokat keresnie, saját véleménnyel kell rendelkeznie, akár a többiek véleményével szemben is, nyitottnak kell lennie a kritikával szemben, át kell tudni vállalnia a felelősséget és kihasználni az adott lehetőségeket.
 5. Kreativitás - az egyénnek önállóan fel kell tudni dolgoznia az információkat, meg kell tudni terveznie az eredményeket, dokumentálni, összegezni és előrelátó gondolkodással optimalizálni a munkafolyamatokat, nyitottnak kell lennie az új és eredeti eljárások megismeréséhez, a szokatlan, kevésbé alkalmazott megoldások alkalmazásához, képesnek kell lennie arra, hogy felismerje a gondokat és képes legyen azokat részeire bontani, keresnie kell az alternatív megoldások lehetőségét, a részmegoldásokat észszerűen össze kell tudni kötnie a teljes feladat megoldása érdekében és ismernie kell a célravezető optimális eljárásokat.
 6. Felelősség - az egyénnek arányos mértékben felelősséget, vagy közös felelősséget kell vállalnia, képesnek kell lennie a saját tevékenysége következményeinek a felmérésére, képesnek kell lennie arra, hogy felismerje a felelősségteljes és megbízható eljárás jelentőségét, pozitívan befolyásolja a csapat teljesítményét, azonosul a rábízott feladattal, és azt tudatosan és megbízható módon teljesíti, képesnek kell lennie kiállni másokért és a környezetével szemben önbizalommal tele, kollegiálisan és megfelelően kell tudni viselkednie, a gondokat megtárgyalásra kell tudni bocsátania és sürgetni a feladatok megoldását.
 7. Gondolkodás és tanulás - az egyénnek képesnek kell lennie arra, hogy összefüggésekben és rendszerben gondolkodjon és tanuljon, ismerje a tanuláshoz való hozzáférést és képes legyen azt tovább fejleszteni a saját ismeretei hiányosságainak a pótlására, a kíváncsiság és érdeklődés által vezérelve, új információ forrásokat kell tudni keresnie és azokat észszerűen felhasználnia, különbséget tennie a lényeges és lényegtelen dolgok között, fel kell tudni ismernie az okokat és a különböző hatások összefüggéseit és összekötnie az új ismereteket a régebbiekkel annak érdekében, hogy azokat ésszerűen alkalmazza az új tárgyi tartalmak esetében is.
 8. Kiértékelés, visszacsatolás és kitartás - az egyénnek képesnek kell lennie arra, hogy tárgyilagosan, rendszeresen és hosszú távon meg tudja indokolni és értékelni tudja a saját munkája eredményeit, a csoport közös munkaeredményeit és az idegen eredményeket is, mindehhez arányos szempontokat és értékmérőket használva, valamint azokat megfelelő súllyal felruházni. Tudnia kell az eredményeket rendszeresen összefoglalni és olyan helyzetet elfoglalni, amelyben saját döntések és indokok alapján önálló tevékenységet tud folytatni és képes a többiek értékeléseinek a begyűjtésére is.