9 vecí, ktoré musíš prestať robiť, pokiaľ chceš dosiahnuť svoj cieľ

  • Earl Nigh­tin­gale, ame­rický mo­ti­vačný reč­ník a au­tor, raz po­ve­dal „Sta­neme sa tým, na čo mys­líme“.
  • Väč­šia pravda asi ešte vy­slo­vená ne­bola.
  • Ľud­ská my­seľ je ne­sku­točná vec a mať ten správny po­stoj a stav mysle je podľa mno­hých od­bor­ní­kov hlav­ným kľú­čom k úspe­chu.

Bo­hu­žiaľ, nie­kedy je jed­no­du­ché ne­chať sa str­hnúť zlým sme­rom a sú dni, kedy aj naše se­ba­ve­do­mie za­ko­líše. Úspech je sub­jek­tívny ter­mín, ale za­čína práve v hlave.
Týchto 9 vecí ber ako smer­nicu, kto­rou by si sa mal čo naj­skôr za­čať ria­diť.

Pre­staň stále oča­ká­vať do­ko­na­losť

Často sa stane, že veci nejdú tak, ako by sme ča­kali alebo ako sme si ich na­plá­no­vali. Stre­su­jeme ohľa­dom ma­lých vecí, pre­tože sme za­budli uro­biť jednu vec a druhú sme spra­vili zle. Chyby sú fak­tom ži­vota. Stáva sa. Nie iba tebe, kaž­dému. Nič nie je, ani ni­kdy ne­bude, do­ko­nalé. A je to v po­riadku.

Ne­stre­suj sa kvôli ve­ciam, ktoré by si možno aj tak ne­mo­hol zme­niť. Je to ne­pro­duk­tívne a ne­zdravé. Po­vedz si, že uro­bíš všetko, čo je v tvo­jich si­lách, pre­tože na konci dňa ne­sú­ťa­žíš s ni­kým iným ako sám so se­bou.

Prí­klad: Jen­ni­fer La­wrence je známa he­rečka, dr­ži­teľka Os­cara, podľa mno­hých naj­lep­šie pla­tená žena Hol­ly­wo­odu. Ve­del si ale, že sa po­kú­šala zís­kať rolu Belly v Twi­lighte? Ani ne­cho­dila na kurzy hra­nia. Skrátka ve­rila svojmu in­štinktu a tvrdo pra­co­vala, aby uká­zala svoj ta­lent. Oči­vidne nie je dobrá pre každú rolu, ale ne­oča­ká­vala, že bude vo všet­kom per­fektná. Svoje zly­ha­nia od­mie­ta­nia be­rie tak, ako by si mal aj ty. Učí sa z nich.

Pre­staň ho­vo­riť áno, keď chceš po­ve­dať nie

Vždy je dô­le­žité po­znať svoje li­mity, pre­tože os­tatní ich vždy budú po­kú­šať. Ľu­dia sú spo­lo­čen­ské tvory, chceme sa so­cia­li­zo­vať, cí­tiť sa byť sú­čas­ťou nie­čoho alebo nie­kým špe­ciál­nym. A ta­kisto chceme po­te­šiť dru­hých. To ale môže zna­me­nať, že bu­deš vy­užitý. Na­prí­klad na to, aby si ko­le­govi po­mo­hol s úlo­hou, hoci ne­máš čas ani na tú svoju alebo, aby si požičal priateľoví peniaze, ktoré ne­máš.

Ne­ho­vor áno iba z po­citu viny, keď chceš v sku­toč­nosti po­ve­dať, nie. Ne­boj sa ve­riť svo­jej in­tu­ícií a po­vedz nie. Nie­kedy máš toľko svo­jich vecí, že sa tam skrátka ne­nájde tá ho­dina či dve na po­moc ko­le­govi, ktorý je možno iba le­nivý, pre­tože vie, že mu po­mô­žeš.

A na­vyše, nie­kedy je v po­riadku, že si zvo­líš niečo iné ako prácu. Po­ve­dať nie je zdravé. Po­ve­dať nie zna­mená, že po­znáš svoje li­mity a mô­žeš vy­ža­do­vať ur­čitý re­špekt.

Prí­klad: Mar­ga­ret That­che­rová, že­lezná lady, je známa svo­jou tvrdo­s­ťou. Bola mocný po­li­tik a ve­dela, kedy si musí stáť za svo­jím, hoci to zna­me­nalo po­ve­dať nie zlým po­li­tic­kým a hos­po­dár­skym po­stu­pom.

Pre­staň s ne­ga­tív­nym mo­no­ló­gom

Asi všetci si vieme spo­me­núť na všetky zlé alebo ne­ga­tívne veci, ktoré sa nám kedy stali, alebo ktoré sme spô­so­bili dru­hým. Je jedno, či si sa vo štvr­tej triede po­tkol o vlastnú šnúrku z topánky, do­stal vý­po­veď, nie­koho si krivo ob­vi­nil alebo si si vy­po­čul, ako o tebe za chrb­tom nie­kto zle ho­vorí.  Všetky tieto veci nám nie­kde v pod­ve­domí zo­stanú navždy.

Av­šak ne­us­tále si tieto si­tu­ácie a myš­lienky pre­hrá­vať v hlave a ob­vi­ňo­vať sa za dávne chyby je kon­tra­pro­duk­tívne. Miesto toho sa z chýb pouč a po­kra­čuj v ži­vote ďa­lej miesto toho, aby si za to sám seba stále tres­tal.

Takže najb­liž­šie, ak si bu­deš chcieť opäť raz vy­na­dať za niečo, čo si spra­vil pred pia­timi rokmi, vy­pni tento ne­ga­tívny mo­no­lóg.
Po­zri sa do zrkadla, usmej sa a po­vedz sám sebe niečo po­vzbu­divé. Pre­čí­taj si ci­tát. Uve­dom si, že si už so se­bou za­čal niečo ro­biť a sna­žíš sa byť lep­ším člo­ve­kom. Pri­znaj, že každý robí chyby, ale ešte dô­le­ži­tej­šie, že ro­biť chyby je okej.

Prí­klad: Steve Jobs zly­hal ne­sku­točne ve­ľa­krát. Na­priek tomu si ho pa­mä­táme ako člo­veka, ktorý niečo do­sia­hol a ne­vzdal sa. Keď sa niečo po­kazí, a ono sa vždy niečo po­kazí, je pre nás jed­no­du­ché za­me­rať sa na každú jednu chybu, ktorú sme uro­bili. A po­tom ľahko stra­tíme vi­dinu svo­jich cie­ľov, pre­tože sme stra­tili aj svoje se­ba­ve­do­mie. Ne­vzdá­vaj sa a mysli po­zi­tívne. A ma­kaj. Zly­ha­nie ne­musí byť a ani nie je ko­nečné.

Pre­staň sa kon­cen­tro­vať iba na dne­šok

Vy­zerá to tak, že úspešní ľu­dia chápu hod­notu dob­rého plánu. Plá­nujú si deň, svoje ciele, roz­po­čet a snáď aj dôchodok. Ale to ne­zna­mená, že si popri tom ne­užijú žiadnu zá­bavu. Roz­diel je v tom, že ve­dia, kedy je vhodné plá­no­vať a nie sa za­bá­vať. Nájdu si čas  na pro­duk­ti­vitu a zá­bavu, ale stále si šet­ria a mys­lia aj na bu­dúc­nosť.

Ne­sús­tre­ďuj sa iba na dne­šok a zá­bavu. Áno, ži pre dne­šok, ale mysli aj na to, kde chceš byť o ta­kých 10-15 ro­kov.

Prí­klad: Neil de­Grasse Ty­son mi­luje ves­mír a vedu od de­via­tich ro­kov. Pre túto lásku bol ochotný štu­do­vať dlhé roky veci, na kto­rých mu zá­leží, pre­tože ve­del, že to ne­bude jed­no­du­ché. Bol pri­jatý na Har­vard, kde vy­štu­do­val fy­ziku a išiel ďa­lej. Zo­znam jeho zá­sluh a oce­není by po­tre­bo­val ďalší člá­nok sám o sebe.

Pre­staň ig­no­ro­vať svoje ciele

Pre­staň stále ve­riť, že ti veci skrátka ne­jako vy­jdú, pre­tože si dobrý člo­vek. Dobré veci sa dejú ľu­ďom, ktorí sa sna­žia. A časť tejto snahy je sta­no­viť si ciele. Ako už bolo po­ve­dané, ne­sús­tre­ďuj sa iba na dne­šok. Je dô­le­žité, aby si si na­plá­no­val čas sta­no­vil si krát­ko­dobé a dl­ho­dobé ciele, aby si mo­hol zme­rať svoj prog­res a mal niečo, čo chceš do­siah­nuť.

Prí­klad: Alan Tu­ring je po­va­žo­vaný za otca ume­lej in­te­li­gen­cie. Tiež roz­lúš­til kód na­cis­tic­kého za­ria­de­nia s náz­vom Enigma. V ceste mu stálo ne­málo pre­ká­žok vrá­tane ne­schop­nosti vy­chá­dzať s os­tat­nými či ob­vi­ne­nie z ob­scén­ností. Na­priek všet­kým týmto ná­stra­hám sa mu po­da­rilo do­siah­nuť cieľ – pre­lo­miť kód Enigmy, za­chrá­niť pri­bližne 14 mi­li­ó­nov ži­vo­tov a po­mo­hol ukon­čiť 2.sve­tovú vojnu.

zdroj: hand­some hips­ter mo­dern man de­sig­ner wor­king home using lap­top at home

Pre­staň sa izo­lo­vať od ľudí

Úspešní ľu­dia chápu, že nie všetko je iba o práci a po­vin­nos­tiach. Nie­ktoré veci sú aj o ro­dine, re­la­xá­cií a zá­uj­moch. Je jed­no­du­ché mys­lieť si, že žiadna úspešná osoba nemá čas naz­vyš ani pre svo­jich pria­te­ľov. Ob­čas, v nie­kto­rých prí­pa­doch, je to aj pravda.

No nie vždy. Spo­lo­čen­ská izo­lá­cia je veľmi ne­bez­pečná. Preto si mnoho ľudí osvo­jilo ume­nie rov­no­váhy, tzv. work-life ba­lance. Ne­izo­lujú a ne­od­str­kujú od seba ľudí, kto­rých mi­lujú, pre­tože majú ob­rov­ské ciele alebo niečo, čo chcú do­siah­nuť. Miesto toho do svo­jich plá­nov a ko­níč­kov týchto ľudí za­čle­nia.

Prí­klad: Je v po­riadku ve­dieť, ako pra­co­vať sám a pre­fe­ro­vať tento štýl, ale tiež je dô­le­žité ve­dieť, že sa mô­žeš spo­ľa­hnúť na svo­jich pria­te­ľov či ro­dinu. Za­po­je­nie ľudí do ve­dú­cich či pro­duk­to­vých pro­ce­sov im dodá po­cit oce­ne­nia už iba kvôli tomu, že si do nich vlo­žil svoju dô­veru. Tiež ti môžu po­skyt­núť veľmi cennú spätnú väzbu. Úspešní ľu­dia fun­gujú aj takto. A ob­čas si od práce od­dýchnu, aby mohli byť s blíz­kymi

Pre­staň sa po­rov­ná­vať s os­tat­nými

Úspešný člo­vek vie, že je­diná osoba, s kto­rou treba sú­ťa­žiť, je osoba, kto­rou bol včera. Úspešní ľu­dia sú prí­liš sú­stre­dení a na seba a na svoje ciele, aby sa trá­pili nad inými. Nechcú sa po­rov­ná­vať s dru­hými, pre­tože je to kon­tra­pro­duk­tívne. No ana­ly­zujú svoje slabé body a do­kážu sku­točne oce­niť tých, ktorí do­ká­zali veci, ktoré sa im sa­mým za­tiaľ ne­po­da­rili.

Je zby­točné sa ne­us­tále pri­rov­ná­vať k dru­hým. Ko­niec kon­cov, ni­kam to ne­ve­die, iba ak k níz­kemu se­ba­ve­do­miu a ne­ga­tív­nym mo­no­lo­góm.

Prí­klad: Vezmi si Ta­y­lor Swift, jednu z na­jús­peš­nej­ších umel­kýň dneš­nej doby. Ale pred tým bola iba malý hu­dob­ník v Na­sh­ville a hrá­vala v ma­lých ka­viar­ňach. Mno­hým štú­diám po­nú­kala svoje demo na­hrávky, kde ro­bila co­very mno­hých piesní. Ale až keď za­čala pí­sať a hrať svoje vlastné piesne, si ju ľu­dia všimli. A hoci aj po­tom ju mnohí spo­chyb­ňo­vali, po­zri, kde je te­raz.

Pre­staň žiť v mi­nu­losti

Úspešní sa zo svo­jich chýb po­u­čia, ale ne­žijú v mi­nu­losti. Vezmú si to, čo ich malo po­u­čiť a idú ďa­lej s tým, že ve­dia, čomu sa v bu­dúc­nosti vy­hnúť. Neži vo svo­jej vlast­nej mi­nu­losti a ne­po­ze­raj sa na seba ako na osobu kto­rou si bol ke­dysi. Po­zri sa na seba ako na osobu, kto­rou si dnes a kto­rou sa po­stupne stá­vaš.

Prí­klad: Pa­mä­tali by sme si Tho­masa Edi­sona, keby sa svo­jich myš­lie­nok vzdal pred­tým, ako sa mu ich po­da­rilo do­siah­nuť? Vieš sa sú­stre­diť iba na to, čo bolo včera? Čo ak bol vče­raj­šok úplný pre­pa­dák a zly­ha­nie? A čo. Skús to znova! Zly­ha­nie nás učí o tom, čo ne­fun­guje a po­máha nám ísť vpred k tomu, čo fun­guje. Takže ne­za­bú­daj – zly­ha­nie je iba spätná väzba.

Pre­staň to­le­ro­vať ne­úp­rim­ných ľudí

Tí úspešní do­kážu oce­niť iných pre ich vý­ni­moč­nosť. Ne­po­kú­šajú sa im ub­lí­žiť, zne­va­žo­vať ich alebo ako­koľ­vek po­ni­žo­vať, aby do­siahli svoj vlastný úspech na ich úkor. Sú ot­vo­rení vzťa­hom s os­tat­nými, ale tiež ve­dia, kedy je čas tak­po­ve­diac pre­tnúť lano.

Ľu­dia ve­dia byť prí­liš zho­vie­vaví, po­kiaľ sa jedná o to, keď im nie­kto kriv­dil. Ako to ro­bia tí úspešní? Ne­ga­tív­nych a ne­úp­rim­ných ľudí ne­to­le­rujú, pre­tože sú prí­liš za­nep­ráz­dnení tým, aby mali radi úp­rim­ných a čest­ných ľudí.

zdroj: startitup.sk